طاهر توفیق در سال ۱۳۰۱ شمسی در شهر (کوُ) کُردستان عراق که به دیار شعر و موسیقی اشتهار داشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را به رسم آن زمان در مکتب های سنتی با آموختن قرآن آغاز کرد. سپس به مدرسه بتدایی شهر کوُ رفت و در همان دوران بود که به سبب خوشنوایی اش، عضو گروه سرود مدرسه شد.

سال ۱۳۱۵ آوازخوانی را زیر نظر استادان آن زمان آغاز کرد و از همان ابتدا وسواس زیادی در انتخاب اشعار داشت و به همین دلیل بیشتر شعر شاعران پُرآوازۀ کُرد همچون استاد نالی، حاجی قادر کوُیی و… را برای خواندن بر می گزید.

سال های محنت بار جنگ جهانی دوم برای استاد طاهر توفیق یادآور دوران پُر رنج و تلخی است که او را از تحصیل و فراگرفتن بیشتر موسیقی در آن اوان محروم ساخت. پس از آن سال های سیاه، راه بغداد را در پیش گرفت و سال ۱۳۲۴ در بخش کُردی رادیو بغداد به صورت قراردادی مشغول به کار شد.

این همکاری تا سال ۱۳۳۵ که به استخدام رسمی دولت در آمد و به وزارت کشور در بغداد منتقل شد، ادامه داشت و سال ۱۳۳۹ به شهر اربیل انتقال یافت؛ اما با وجود مشغله شدید کاری از فعالت های هنری فاصله نگرفت و در طی سالیان دراز آوازخوانی، آهنگ های ماندگاری چون(مطرب حریفان، ساقی درویشان)و… را از خویش به جای گذاشت و در اجرای آواز(مقام)به چنان مهارتی دست یافت که به استاد مقامات شهرت یافت.

هنرمند بنام کُرد طاهر توفیق در سال ۱۲۶۶ شیفتگان خویش را برای ابد تنها گذاشت، اما نوا و یادش همواره در قلب مشتاقان خویش ماندگار خواهد بود.